Referat af generalforsamling tirsdag d. 19. januar 2010

Mogens Duus blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt efter gældende regler.

Herefter aflagde bestyrelsen beretning.
Formandens beretning var skriftlig og var udsendt til medlemmerne på forhånd.
De enkelte udvalg havde følgende hovedpunkter at berette:

Ungdom: Vi har efterhånden fået en del U1-løbere, mens det kniber lidt med a fastholde de lidt ældre. P.t. er kun en løber tilknyttet TKC.

Mariagerløberne: Ca. 10 personer løber både tirsdag og torsdag hele året rundt. 

Kort: To nye sprintkort blev lavet i 2009, Hadsund Skole og Amerika: I 2010 nytegnes Hørby Skoleby.

Skov: Planlagte fredninger i Alstrup Krat får ingen indvirkningr på vores aktiviteter.

Tøj: Der findes lagervarer af alle de typer beklædninger vi har til salg.

PR/sponsor: Der er kontakt til 6 aviser og disse bragte 42 forskellige artikler i 2009. Artiklerne bør også lægges i vores eget "klubblad" på hjemmesiden.

Træningsløb: 11 løb i både 2009 og 2010: Der mangler kun banelægger til et enkelt.

Motionsløb: I 2010 skydes et tredie motionsløb i gang, Kvindeløbet i Hadsund. Herudover vil der både være Mariagerløb og Hadsundløb, der begge i 2009 havde rekorddeltagelse.

Regnskabet: Dette blev enstemmigt godkendt.

Nye vedtægter: Blev godkendt dog med den indvending at sætningen:
Bestyrelsen nedsætter efter behov en række udvalg til varetagelse af konkrete opgaver bliver præciseret ved næste generalforsamling angående ordet udvalg/funktioner.

Kontingent:
350 kr. >20 år
200 kr. < 21 år
200 kr. Mariagerløberne
150 kr. voksne aktive O-løbere i en anden klub
100 kr. unge aktive O-løbere i en anden klub

Valg:
Formand: Jørn Blom
Kasserer: Keld Østergaard
Medlem: Jens Chr. Dalgaard
Medlem: Jonas Munthe
Medlem: Jens Christensen (der trækkes lod blandt disse tre om hvem, der kun skal sidde et år)
Suppleant: Henrik Bach
Revisor: Bettina Duus
Suppleant: Mogens Duus
Kort- og skov: Jørn Blom
Træning: Jens Christensen
Begynder- og ungdom: Lajla Præstgaard
Motionsløb: Jens Chr. Dalgaard