Generalforsamling 2022

Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19 i Mariagerhallens cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent. Orla Kastrup blev valgt

Bestyrelsens beretning. Udsendt skriftligt.
Spørgsmål om samarbejde med Rold og Randers angående træningsløb fortsætter. Dvs. gratis deltagelse.
Jens C kunne oplyse at ud af 14 træningsløb mangler kun banelæggere til 3 af dem.
Vi har fået 38.000 kr. i Coronastøtte fra staten
Vi opfordres til at bruge Naturstyrelsens områder i Himmerland noget mere – bl.a. Aars Skov

Aflæggelse af regnskab for sidste regnskabsår 1/1 – 31/12. Regnskabet godkendt

Indkomne forslag. (Skal være formanden ihænde senest 18-01 (mailto:njiversen@gmail.com)
Ingen forslag

Fastsættelse af kontingent. Uændret 250/150 kr.

Valg til bestyrelse, som alle er 2-årige:                    

Formand       (lige år) Niels J. Iversen ønsker ikke genvalg – kandidat haves
Jørgen Østergaard enstemmigt valgt

3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) Erik B. Nielsen, Jens Chr. Dalgaard og Jørgen Østergaard er alle villige til genvalg
Niels J. Iversen, Erik B. Nielsen og Jens Chr. Dalgaard  valgt til bestyrelsen

1 bestyrelsesmedlem valgt af Mariagerløberne

Øvrige valg, som alle er 1-årige:

1 revisor Lajla Præstgaard genvalgt

1 revisorsuppleant Inge Iversen valgt