Generalforsamling 2019 - 22. januar

Valg af dirigent: Leo Poulsen

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt


Bestyrelsens beretning:

Formandens beretning

Beretning træningsløb

Beretning motionsløb - Hadsund, Sponsor og PR

Formanden for kortudvalget, Jørn blom afgav mundtlig beretning.

Alle beretninger blev taget til eterretning.


Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2019.

Regnskabet blev godkendt


Der var ingen indkomne forslag


Fastsættelse af kontingent:

Uændret:
250 kr. for seniorer 
150 kr. hvis man er født senere end 1998.
150 kr. for passive


Valg til bestyrelse:

Keld Østergaard genvalgt som kasserer

Jens Christensen genvalgt til bestyrelsen
Klaus Wolsing genvalgt til bestyrelsen
Henrik Bach genvalgt til bestyrelsen

Mariagerløberne udpeger selv et medlem

Valg af revisor: Lajla Præstgaard
Valg af revisorsupleant: Inge Iversen


Eventuelt:

Claus Bloch orienterede om vigtigheden af at så mange som muligt likede de tre motionsløbs sider.


....og så var der kaffe og lagkage en masse

Ref: Keld Østergaard