Referat af FU-møde d. 1. november 2004
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Vi har søgt om at få JFM 2008 i Ålum/Fussing
Efterårsstafetten lørdag d. 13. november i Egekrattet
FU vedtog enstemmigt at vi afventer DOFs kendelse og retter os efter dette.
Arbejdsopgaver fordelt
C-løbet i Fussingø 2005
Udsættes til næste møde
Ungdomstræningen
Vinterhalvåret: boldspil på skolen.
CP har afløst Mette Byskov som ungdomstræner.
CP indbydes til møde i FU med henblik på at kunne afstemme forventninger til ungdomstræningen.
Generalforsamlingen tirsdag d. 23 november kl. 19:30
FU mødes kl. 19.00
Blom laver dagsorden
Klubblad på dagsorden.
Klubfesten lørdag d. 13. november i klubhuset
Bente Skovrider har styr på det
Nordkredsens eftersnak i Grenå  lørdag d. 20. november
Blom tager med. (evt. KØ)
Træningsløb og stævner 2005
Foreløbig fordeling af banelæggere til T-løb og andre opfordres til at melde sig på GF.
Blom undersøger lørdag 30.4 og lørdag 17.9 hos andre klubber
Medlemmer og økonomi
Pt. har klubben en rimelig økonomi og medlemstallet er status quo
Tanker omkring foreningsarbejdet i OK. Uden Porte-følge, arbejdsgrupper m.m.
Bestyrelsen / FU skal uddelegere arbejdsopgaver til andre udenfor bes. /FU.
Nyt vedr. tunneltelte og overtøj
Vi afventer Oles forslag / tilbud på telte inden vi bestiller endeligt.
Overtøj i bero indtil videre
Evt
Næste møde mandag d. 6. december kl 19.00.
Punkter: 
Evaluering af efterårsstafetten, klubfest og generalforsamlingen
Træningsløb 2005 og arangementer 2005. 
Funktionsledere til 4 åbne løb:
             Park Tour
             C-løb
             NJM-nat
             Efterårsstafet
Konstituering af nyt FU med diverse arbejdsfunktioner.

Tinne Randrup-Thomsen